رستم دستان/ قدرت الله عاقلی /تهران، سینما تماشا، شهرداری منطقه 18/ 180×40×70 سانتیمتر / آهن و جوش
Rostam -e- Dastan/ Ghodratollah Agheli / Tehran, "Tamasha" cinema/ 70×40×180 cm/ Iron & weld